• info@kalashrestaurant.com.au

  • (03) 9889 7510

Kalash Indian Restaurant

MENU